Informacje dla klienta  1. Definicje

1.1.  ,,Dostawca" - oznacza THERMO Marcin Janus z siedzibą w Lechanice 65 o numerze identyfikacji podatkowej 7971851678.

1.2.  ,,Nabywca" - oznacza kupującego lub odbiorcę.

1.3.  ,,Produkt" - oznacza wszelkie oferowane przez Dostawcę urządzenia oraz materiały wentylacyjne.

1.4.  ,,Katalog" - oznacza ogólnie dostępny na stronie Dostawcy (www.thermo.com.pl) katalog produktów.

1.5.  ,,OWS" - oznacza Ogólne Warunki Sprzedaży Thermo Marcin Janus.

 

  1. Zasady ogólne

2.1. Wszystkie produkty w katalogu Dostawcy zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych w oparciu o obowiązujące normy i przepisy.

2.2. Nabywca zobowiązany jest do zamawiania towaru posługując się nomenklaturą obowiązującą zgodnie z katalogiem Dostawcy.

2.3. Składając zamówienie Nabywca oświadcza że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i akceptuje zawarte w nich postanowienia.

2.4. OWS obowiązują pomiędzy stronami dopóki między Dostawcą a Nabywcą nie zostaną uzgodnione inne postanowienia, które dla swej ważności wymagają pisemnego potwierdzenia ze strony Dostawcy.

2.5. Składając zamówienie lub akceptując potwierdzenie zamówienia Nabywca uznaje bez zastrzeżeń OWS. Jeśli Nabywca nie zgadza się z OWS zobowiązany jest niezwłocznie, najpóźniej przed złożeniem zamówienia lub akceptacją potwierdzenia zamówienia zawiadomić o tym Dostawcę z zachowaniem wymogów, o których mowa w pkt. 3.1 OWS.

 

3.Produkty i realizacja zamówień

3.1. Wszystkie zamówienia przyjmowane są w postaci listu poczty elektronicznej na adres: biuro@thermo.com.pl lub osobiście w formie pisemnej w siedzibie Dostawcy. Nabywca potwierdza zgodność zamówienia, poprzez przesłanie akceptacji na adres poczty elektronicznej Dostawcy lub pisemnie w jego siedzibie.

3.2. W przypadku wysłanego zamówienia w postaci specyfikacji oraz projektu, do którego Nabywca rości sobie zastrzeżenia, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności zaistniałe pomiędzy dokumentami.

3.3. Po otrzymaniu zapytania Dostawca przesyła Nabywcy planowany termin realizacji dostawy oraz kosztorys zamówienia wraz ze stosownymi załącznikami. Punkt 3.2 OWS ma w tym przypadku odpowiednie zastosowanie.

3.4. Po złożeniu zamówienia Nabywca otrzymuje od Dostawcy wszystkie informacje techniczne
o Produktach, ich rozmiarach i jakości w postaci potwierdzenia zamówienia
oraz szczegółowy wykaz elementów, a także dokument upoważniający do odbioru towaru.
Po pisemnej akceptacji wyspecyfikowanego zamówienia przez Nabywcę, Dostawca przekazuje zamówienie do działu technologicznego.

3.5. Nabywca przed akceptacją zamówienia zobowiązany jest zapoznać się z wyspecyfikowanym przez Dostawcę zamówieniem. Z chwilą akceptacji złożenia zamówienia przyjmuje się,
iż Nabywca zapoznał się ze wszystkimi informacjami technicznymi dotyczącymi zamawianych produktów i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

3.6. Nabywca składając zamówienie pozostaje odpowiedzialny za to, by dane techniczne, oraz ilość Produktów określona w jego zamówieniu odpowiadała jego wymaganiom.

3.7. Ilość Produktów sprzedawana jest zgodnie z jednostką sprzedaży ustalaną przez Dostawcę
oraz przeliczana według przeliczników uzgodnionych między Stronami.

3.8. Dostawca zobowiązany jest wytworzyć Produkty zgodne z obowiązującymi normami.

 

  1. Katalog

4.1. Katalog zawiera przewody i kształtki wentylacyjne.

4.2. Obmiar powierzchni kanałów i kształtek wentylacyjnych dokonywany jest na podstawie normy DIN 18379 „German construction contract procedures – Part C: General technical specifications for building works – Room ventilation systems". Kanały, których powierzchnia jest mniejsza niż 1,0 m2 są liczone jako kanał o powierzchni 1,0 m2. Kształtki, których powierzchnia jest mniejsza niż 1,0 m2 są liczone jako kształtka o powierzchni 1,0 m2.  Kanał o długości mniejszej niż 1 mb liczony jest w cenie kształtki. Kanały o długości boku poniżej 1000mm są liczone wg ceny podstawowej. Kanały o długości boku w przedziale 1000mm – 2000mm są liczone w cenie o 10 zł większej niż podstawowa. Kanały o długości boku 2000mm i powyżej są liczone są w cenie o 20 zł większej niż podstawowa.
Kształtki o długości boku poniżej 1000mm są liczone w cenie podstawowej. Kształtki o długości boku w przedziale od 1000mm do 2000mm są liczone w cenie o 10 zł wyższej niż podstawowa. Kształtki o długości boku 2000mm i powyżej są liczone są w cenie o 20 zł wyższej niż podstawowa.

4.3. Wymiary kanałów i kształtek uważa się za standardowe od 140 mm do 2000 mm wielkości dowolnego boku. Kanały i kształtki o mniejszych lub większych wymiarach podlegają specjalnemu zamówieniu. Standardowa długość kanałów wynosi 1000 mm, 1250 mm oraz 1500mm.

4.4. Przewody wentylacyjne są wykonywane w dwóch klasach szczelności zgodnie z normą PN-B-76001 „Przewody wentylacyjne - Szczelność, Wymagania i badania", oraz PN-EN-1507 „Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym – Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności przewodów": klasa szczelności A: w przypadku wykonania normalnego standardowo; klasa szczelności B: w przypadku wykonania o podwyższonej szczelności.

4.5. Kanały usztywniane są poprzez poprzeczne falowanie blachy zaś kształtki prostokątne poprzez kopertowe falowanie blachy. Dodatkowo kanały i kształtki prostokątne wzmacniane są rurkami ocynkowanymi. Kolana i łuki są usztywniane za pomocą kierownic zgodnie z normą PN-EN 1505 „Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym". W kolanach i łukach o kątach ≤ 45°, kierownice nie są wymagane. Minimalnym promieniem kolan i łuków prostokątnych jest r=100.

B[mm]

Liczba kierownic

B≤400

0

400<B≤800

1

800<B≤1600

2

1600<B≤2000

3

 

 

4.6. Poniżej przedstawione zostały zasady usztywniania przewodów wentylacyjnych rurkami:

A [mm]

B[mm]

L[mm]

Liczba wzmocnień

<1000

<1000

<1000

0

<1000

≥1000

<1000

1

1000-1500

1000-1500

<1200

1 krzyżowe

1000-1500

1000-1500

1200-1500

2 krzyżowe      

 

4.7. Do produkcji kanałów i kształtek stosowane są ramki z profili blaszanych. Wielkość profila zależy od długości boku. Dla kanałów i kształtek ≤1000 stosowana jest ramka P20, zaś dla boków o długości >1000 ramka P30.

4.8. W przypadku innego zakończenia kanału niż wymienione powyżej ramki, przy zamówieniu Nabywca powinien zastosować jedno z wymienionych oznaczeń: LR- luźna ramka, BK- bosy koniec, WYW- wywinięcie oraz wartość wywinięcia.

4.9. W momencie zastosowania innej ramki niż te wymienione w pkt 4.7. odpowiednie
dla poszczególnych długości Nabywca obciążony jest dodatkowymi kosztami.

4.10.   Zarówno narożniki jak i profile uszczelniane są masą uszczelniającą.

 

  1. Ceny i warunki płatności

5.1.  Ceny Produktów przedstawionych przez Dostawcę nie zawierają podatku VAT.

5.2.  W szczególnych sytuacjach, niezależnych od Dostawcy, ceny dotyczące Produktów mogą ulec zmianie w trakcie trwania zlecenia, o czym Dostawca jest zobowiązany poinformować Nabywcę. W takiej sytuacji Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zlecenia w terminie 5 dni pod rygorem nieważności.

5.3.  W przypadku nowego Nabywcy, Dostawca ma prawo nałożyć na Nabywcę dokonanie zadatku. W tym przypadku zadatek stanowi warunek uruchomienia realizacji zamówienia. Inne warunki płatności mogą zostać uzgodnione wyłącznie po wskazaniu przez Dostawcę w potwierdzeniu zamówienia.

5.4.  Maksymalnym czasem w  przypadku uzgadniania warunków płatności z odroczonym terminem jest     30 dni.

5.5.  Ceny Produktów ustalane są indywidualnie z Nabywcą. Do ceny stałej elementów produkowanych w trybie pilnym, zgodnie z ustaleniami w złożonym zamówieniu dodawane jest 30% tej ceny.  Wybór klasy B wiąże się ze zwiększeniem ceny za m2 o 3 zł do ceny podstawowej.

5.6.  Dostawca w ramach prowadzonej współpracy handlowej może umożliwić Nabywcy nabywanie towaru Dostawcy do wysokości limitu z odroczonym terminem płatności.

5.7.  Zamówienia z odroczonym terminem płatności mogą być zawarte wyłącznie do wysokości ustalonego limitu.

5.8.  Dostawca może wstrzymać realizację zamówień pomimo niewykorzystanego całego limitu w przypadku nieterminowej płatności. W tej sytuacji Dostawca nie jest zobowiązany powiadamiać Nabywcę.

5.9.  Przyznany limit może być weryfikowany, ulec zmianie lub zawieszeniu za powiadomieniem Nabywcy.

5.10. Płatności są regulowane na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze VAT.

5.11. Nabywca upoważnia Dostawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu Nabywcy.

  1. Dostawa

6.1. Termin realizacji zamówienia zawsze jest przedstawiany Nabywcy w potwierdzeniu zamówienia przez Dostawcę.

6.2. Za miejsce odbioru zamówienia przez Nabywcę przyjmuje się magazyn Dostawcy
w Lechanicach 65.

6.3. Dostawca realizuje transport Produktów na własny koszt przy spełnieniu obowiązującego minimum logistycznego w innym przypadku koszt transportu ponosi Nabywca. Minimum logistyczne obejmuje teren Warszawy i Radomia i okolice do 50 km od siedziby Dostawcy. Jednostkowe minimum logistyczne wynosi 5000 zł.

6.4. Nabywca zobowiązany jest odebrać Produkty w terminie oraz miejscu  ustalonym przez Strony. W przypadku nie odebrania przez Nabywcę Produktów we wcześniej umówionym terminie i miejscu, Dostawca nalicza koszty dodatkowego transportu w wysokości 3 zł/km.

6.5. W przypadku opóźnienia odbioru Produktów przekraczający 10 dni roboczych Dostawca uprawniony jest do naliczania opłaty za magazyn depozytowy w wysokości 100 zł za jeden dzień magazynowania.

6.6. Dostawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawach spowodowanych przyczynami niezależnymi od Dostawcy.

6.7. Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia Produktów pod względem jakościowym i ilościowym w momencie dostawy zgodnie z przekazaną przez  Dostawcę specyfikacją wysyłki oraz dokumentu wydania zewnętrznego. Po dokonaniu odbioru Produktów oraz podpisaniu dokumentów odbioru Nabywca ma możliwość zgłoszenia ewentualnych wad jakościowych, których nie był w stanie stwierdzić w chwili dostawy w terminie 2 dni roboczych od momentu dostarczenia Produktów. Po tym terminie Nabywca traci możliwość reklamacji. Przepis powyższy nie uchybia przepisom uprawnieniach Nabywcy o niezgodności towaru z umową.

6.8. Jeżeli transport leży po stronie Dostawcy, Nabywca obliguje odebrać Produkty wyłącznie przez osobę upoważnioną zawartą we wcześniej podpisanym przez Strony dokumencie upoważniającym do odbioru towaru. Dostawca ma prawo odmówić rozładunku w momencie nieobecności osoby upoważnionej do odbioru towaru.

6.9. Dostawca zastrzega możliwość odmowy rozładunku i pozostawienia towaru w innych miejscach niż wcześniej ustalone oraz bez obecności osoby upoważnionej na odpowiedzialność Nabywcy.

6.10. Zgłoszenie błędów jakościowych i ilościowych nie uprawnia Nabywcy do odmowy odbioru reszty  Produktów oraz wstrzymania płatności.

 

  1. Gwarancja jakości i reklamacje

7.1. Dostawca udziela gwarancji jakościowej na sprzedawane Produkty w terminie 24 miesięcy
od momentu podpisania odbioru Produktów przez Nabywce.

7.2. Gwarancja jakości nie obejmuje usterek Produktów zaistniałych w wyniku nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania a także widocznych uszkodzeń mechanicznych. Dostawca nie odpowiada za prawidłowość zamontowania  Produktów oraz  za nieprawidłowości doboru parametrów Produktów.

7.3. Zgłoszenie reklamacji Produktu następuje wyłącznie na piśmie i musi zawierać szczegółowy opis zaistniałej wady a także zdjęcia jeśli wada jest widoczna.

7.4. Dostawca nie odpowiada finansowo za nieuzasadnione zgłoszenie gwarancyjne.

 

Dane kontaktowe
Dział administracja i logistyka
601 182 902
48 332 00 04 wew. 2
biuro@thermo.com.pl
ola@thermo.com.pl


Dział techniczny i reklamacji
606 821 043
48 332 00 04 wew. 3
pawel@thermo.com.pl

Dane rejestrowe firmy

THERMO Marcin Janus
05-660 Warka, Lechanice 65
NIP: 797-185-16-78
REGON: 141899190


mBank O. BANKOWOŚCI DETALICZNEJ
PL 40 1140 2004 0000 3102 6268 9077

© 2019 THERMO

Zamów online