Realizowane PROJEKTY UNIJNE

Numer projektu: RPMA.03.03.00-14-j103/23

Tytuł projektu:
Wzrost konkurencyjności i rozwój potencjału innowacyjności przedsiębiorstwa THERMO Marcin Janus poprzez inwestycję w zakup wycinarki laserowej ze źródłem fiber, której efektem będzie wprowadzanie do działalności przedsiębiorstwa i na rynek nowych produktów w postaci wyrobów wentylacyjnych, prefabrykatów blaszanych, kanałów i kształtek wentylacyjnych w wykonaniu kwasoodpornym oraz okapów i elementów galanterii wentylacyjnej wykonanych ze stali nierdzewnej.

Cel projektu:
Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności i potencjału innowacyjności przedsiębiorstwa THERMO Marcin Janus na regionalnym i krajowym rynku gospodarczym poprzez wdrożenie do produkcji (uruchomienie produkcji) nowych produktów wentylacyjnych kwasoodpornych wykonanych ze stali nierdzewnej oraz ulepszonych w funkcjonalności dotychczas oferowanych. W skład wdrażanych nowych produktów wchodzą wyroby wentylacyjne, prefabrykaty blaszane, kanały i kształtki wentylacyjne w wykonaniu kwasoodpornym, okapy i elementy galanterii wentylacyjnej wykonane ze stali nierdzewnej. Zakładane projektem wdrożenie jest wynikiem zrealizowania własnych prac badawczych (rozwojowych). Efektem projektu będzie także wdrożona do działalności przedsiębiorstwa innowacja procesowa wysoko precyzyjnego cięcia laserem materiałów, surowców i półproduktów w procesie produkcji dotychczas oferowanych wyrobów wentylacyjnych co spowoduje ich znaczące ulepszenie technologiczne a także nowa usługa konstruktorsko/wykonawcza i serwisowa powiązana z obszarem technicznym/technologicznym nowych oraz ulepszonych rozwiązań produktowych. Projekt zakłada zakup wycinarki laserowej ze źródłem fiber o mocy źródła co najmniej 2 kW wyposażonej w odpylacz do odciągu dymu. Realizacja Inwestycji spowoduje trwały rozwój przedsiębiorstwa; uzyskanie przewagi konkurencyjnej na regionalnym rynku gospodarczym; zwiększenie przychodów oraz stabilności finansowej i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa. Projekt wpisuje się w obszary inteligentnej specjalizacji regionu określonymi w Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku. Realizacja projektu będzie zgodna z zasadami uniwersalnego projektowania i zakłada zastosowanie rozwiązań proekologicznych.

Planowane efekty:
Oczekiwanymi efektami wdrożenia jest rozszerzenie oferty o nową gałąź produktów jakimi są prefabrykaty wentylacyjnej o zwiększonej odporności fizykochemicznej dzięki wykorzystaniu nowych surowców tj. stali nierdzewnych i kwasoodpornych.

Całkowita wartość projektu: 1 477 230,00 PLN

Wysokość dofinansowania z funduszy EU: 880 013,40 PLN

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numer projektu: RPMA.03.03.00-14-d885/20

Tytuł projektu:
Wzrost konkurencyjności i rozwój potencjału innowacyjności przedsiębiorstwa THERMO Marcin Janus poprzez realizację działań inwestycyjnych, których efektem będzie wprowadzanie na rynek, dzięki wdrożeniu własnych prac B+R, nowatorskiej technologicznie i innowacyjnej w funkcjonalności linii nowych produktów urządzeń filtracyjnych powietrza oraz modułu chłodzenia do rekuperatorów, przeznaczonych do zastosowań w powierzchniach mieszkalnych oraz przestrzeniach użytkowych (biurowych, produkcyjnych, magazynowych);

Cel projektu:
Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności i potencjału innowacyjności przedsiębiorstwa THERMO Marcin Janus na regionalnym i krajowym rynku gospodarczym poprzez wdrożenie do produkcji (uruchomienie produkcji) nowatorskiej technologicznie i innowacyjnej w funkcjonalności linii nowych produktów urządzeń filtracyjnych powietrza oraz modułu chłodzenia do rekuperatorów, przeznaczonych do zastosowań w powierzchniach mieszkalnych oraz przestrzeniach użytkowych (biurowych, produkcyjnych, magazynowych). W skład wdrażanych innowacji produktowych wchodzą 4 produkty: Filtrowentylator dla alergików ALERtec (lekarstwo na lotne alergeny); Filtr antysmogowy SMOGtec (lekarstwo na zapylone i zadymione powietrze); Filtr antyzapachowy ODORtec (lekarstwo na uciążliwe zapachy); Moduł chłodzenia do rekuperatorów REcool (rekuperacja z chłodzeniem). Projekt zakłada wdrożenie innowacji produktowych będących wynikiem realizacji własnych prac B+R o poziomie innowacyjności w skali kraju. Efektem projektu będzie także kompleksowa usługa konstruktorsko/wykonawcza i serwisowa powiązana z obszarem technicznym/technologicznym wdrażanych nowych rozwiązań produktowych. Projekt zakłada wykonanie hali produkcyjnej z zapleczem konstruktorskim i magazynowym (roboty budowlane), zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia technologii produkcji oraz okołoprodukcyjnej a także wartości niematerialnych i prawnych (specjalistycznego oprogramowania). Realizacja Inwestycji spowoduje trwały rozwój przedsiębiorstwa; uzyskanie przewagi konkurencyjnej na regionalnym i krajowym rynku gospodarczym; zwiększenie przychodów oraz stabilności finansowej i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa. Projekt wpisuje się w obszary inteligentnej specjalizacji regionu określonymi w Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku. Realizacja projektu będzie zgodna z zasadami uniwersalnego projektowania i zakłada zastosowanie rozwiązań proekologicznych.

Planowane efekty:
Projekt przewiduje wdrożenie do działalności produkcyjnej i na rynek czterech nowych, nowatorskich rozwiązań produktowych - innowacji produktowych – takich jak Filtrowentylator dla alergikówALERtec (lekarstwo na lotne alergeny); Filtr antysmogowy SMOGtec (lekarstwo na zapylone i zadymione powietrze); Filtr antyzapachowy ODORtec (lekarstwo na uciążliwe zapachy); Moduł chłodzenia do rekuperatorów REcool (rekuperacja z chłodzeniem). Nowość rezultatów i nowe/ulepszone funkcjonalności linii w ujęciu globalnym to m.in.: urządzenia można stosować jako rozbudowa istniejących instalacji; brak negatywnego wpływu na spręż instalacji; filtracja powietrza z zapylenia o skuteczności 99,9% w zakresie frakcji, do której zostało dobrane urządzenie; kompaktowa budowa i nowoczesny design; pomiar i kontrola jakości powietrza w czasie rzeczywistym; automatycznie dostosowująca się wydajność urządzenia; automatyczna kontrola stanu zużycia filtrów; autorska automatyka dopasowująca parametry pracy do aktualnego zapotrzebowania.

Całkowita wartość projektu: 2 700 086,25 PLN

Wysokość dofinansowania z funduszy EU: 1 052 598,39 PLN


Wzrost konkurencyjności i rozwój potencjału innowacyjności przedsiębiorstwa THERMO Marcin Janus poprzez realizację działań inwestycyjnych, których efektem będzie wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług dzięki wdrożeniu prac B+R oraz unowocześnienie technologiczne infrastruktury firmy.

dotacje_thermo