Realizowane PROJEKTY UNIJNE

Numer projektu: RPMA.03.03.00-14-d885/20

Tytuł projektu:
Wzrost konkurencyjności i rozwój potencjału innowacyjności przedsiębiorstwa THERMO Marcin Janus poprzez realizację działań inwestycyjnych, których efektem będzie wprowadzanie na rynek, dzięki wdrożeniu własnych prac B+R, nowatorskiej technologicznie i innowacyjnej w funkcjonalności linii nowych produktów urządzeń filtracyjnych powietrza oraz modułu chłodzenia do rekuperatorów, przeznaczonych do zastosowań w powierzchniach mieszkalnych oraz przestrzeniach użytkowych (biurowych, produkcyjnych, magazynowych);

Cel projektu:
Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności i potencjału innowacyjności przedsiębiorstwa THERMO Marcin Janus na regionalnym i krajowym rynku gospodarczym poprzez wdrożenie do produkcji (uruchomienie produkcji) nowatorskiej technologicznie i innowacyjnej w funkcjonalności linii nowych produktów urządzeń filtracyjnych powietrza oraz modułu chłodzenia do rekuperatorów, przeznaczonych do zastosowań w powierzchniach mieszkalnych oraz przestrzeniach użytkowych (biurowych, produkcyjnych, magazynowych). W skład wdrażanych innowacji produktowych wchodzą 4 produkty: Filtrowentylator dla alergików ALERtec (lekarstwo na lotne alergeny); Filtr antysmogowy SMOGtec (lekarstwo na zapylone i zadymione powietrze); Filtr antyzapachowy ODORtec (lekarstwo na uciążliwe zapachy); Moduł chłodzenia do rekuperatorów REcool (rekuperacja z chłodzeniem). Projekt zakłada wdrożenie innowacji produktowych będących wynikiem realizacji własnych prac B+R o poziomie innowacyjności w skali kraju. Efektem projektu będzie także kompleksowa usługa konstruktorsko/wykonawcza i serwisowa powiązana z obszarem technicznym/technologicznym wdrażanych nowych rozwiązań produktowych. Projekt zakłada wykonanie hali produkcyjnej z zapleczem konstruktorskim i magazynowym (roboty budowlane), zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia technologii produkcji oraz okołoprodukcyjnej a także wartości niematerialnych i prawnych (specjalistycznego oprogramowania). Realizacja Inwestycji spowoduje trwały rozwój przedsiębiorstwa; uzyskanie przewagi konkurencyjnej na regionalnym i krajowym rynku gospodarczym; zwiększenie przychodów oraz stabilności finansowej i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa. Projekt wpisuje się w obszary inteligentnej specjalizacji regionu określonymi w Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku. Realizacja projektu będzie zgodna z zasadami uniwersalnego projektowania i zakłada zastosowanie rozwiązań proekologicznych.

Planowane efekty:
Projekt przewiduje wdrożenie do działalności produkcyjnej i na rynek czterech nowych, nowatorskich rozwiązań produktowych - innowacji produktowych – takich jak Filtrowentylator dla alergikówALERtec (lekarstwo na lotne alergeny); Filtr antysmogowy SMOGtec (lekarstwo na zapylone i zadymione powietrze); Filtr antyzapachowy ODORtec (lekarstwo na uciążliwe zapachy); Moduł chłodzenia do rekuperatorów REcool (rekuperacja z chłodzeniem). Nowość rezultatów i nowe/ulepszone funkcjonalności linii w ujęciu globalnym to m.in.: urządzenia można stosować jako rozbudowa istniejących instalacji; brak negatywnego wpływu na spręż instalacji; filtracja powietrza z zapylenia o skuteczności 99,9% w zakresie frakcji, do której zostało dobrane urządzenie; kompaktowa budowa i nowoczesny design; pomiar i kontrola jakości powietrza w czasie rzeczywistym; automatycznie dostosowująca się wydajność urządzenia; automatyczna kontrola stanu zużycia filtrów; autorska automatyka dopasowująca parametry pracy do aktualnego zapotrzebowania.

Całkowita wartość projektu: 2 700 086,25 PLN

Wysokość dofinansowania z funduszy EU: 1 052 598,39 PLN


Wzrost konkurencyjności i rozwój potencjału innowacyjności przedsiębiorstwa THERMO Marcin Janus poprzez realizację działań inwestycyjnych, których efektem będzie wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług dzięki wdrożeniu prac B+R oraz unowocześnienie technologiczne infrastruktury firmy.

dotacje_thermo